Etik Kurul Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu’nun; kuruluş, işleyiş, değerlendirme ve yürütme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu Yönerge;
a) Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu'nun yapısı, amaçları, oluşumu ve çalışma biçimini,
b) Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu'na başvuru ve etik değerlendirme süreçlerine ilişkin konuları,

c) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kuruluna başvuran araştırmacıların yürüttükleri eğitim araştırmalarıyla ilgili her türlü bilimsel araştırma ve çalışmaların araştırma etiği konularını kapsar.

Dayanak
Madde 3.
Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 14. ve 42. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. Bu yönergede geçen terimlerden;
a) Başkan: Rektör tarafından atanan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu Başkanını,
b) Başvuru Formu: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu tarafından hazırlanan ve araştırmacılar tarafından doldurulacak olan başvuru formunu,
c) Kurul: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu'nu,
d) Raportör: Başvuruların konusuna göre Başkan tarafından öncelikle Etik Kurul üyeleri içinden veya gerektiği durumda alanında uzmanlar arasından atanan ve Etik Kurul'a toplantılarda söz konusu başvuru ile ilgili bilgi veren kişiyi,  
e) Rektörlük: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nü,
f) Sekretarya: Etik Kurul işlerini yürütmekle görevli, Etik Kurul sekreterliğini
g) Sorumlu Araştırmacı: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kuruluna başvuran eğitim alanlarıyla ilgili araştırma yürütmeyi planlayan, araştırmanın etik, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki açılardan sorumluluğunu taşıyan kişiyi,
h) Uzman/Danışman: Özel alan bilgi ve becerisine sahip olup, gerektiğinde Etik Kurul tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı veya uzmanı,
i) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi'ni,
j) Üye: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu üyesini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Amaçları Yapısı ve Çalışma Biçimi
Amaç
Madde 5. Etik Kurulun Amacı: Katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onamlarının alınmasını sağlamak ve eğitimle ilgili bilimsel araştırmaların etik yönden değerlendirilerek çalışmanın etik açıdan uygun olup olmadığı konusunda karar verip, görüş bildirmektir.
Kurulun Oluşumu ve Yapısı
Kurulun Oluşumu
Madde 6. Etik Kurul; bir başkan ve 4 üye olmak üzere eğitim fakültesinde çalışan öğretim üyeleri arasından Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın önerisi ile Rektör tarafından atanan 5(beş) üyeden oluşur.

Etik Kurul üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Kurul üyeleri, görüş ve kararlarında açıkça bilimsel ve etik kurallara aykırı tutum gösterdiği, bir yıl içerisinde çağrılı olduğu, kurul toplantılarından mazeretsiz olarak üst üste 2 (iki) toplantıya veya toplantıların %30’una (yüzde otuzuna) katılmadığı takdirde görevden alınabilirler. Görevden alınan üye yerine aynı usulle yeni üye atanır.

Çalışma Biçimi

Madde 7. Etik Kurul, her ay en az bir kere olmak üzere üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar alır. Her ayın ikinci Cuma günü mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim edilen dosyalar, ilk kurul toplantısında gündemine alınır.
Başkan, Etik Kurul'a yapılan başvuruları inceler, başvuru konusuna göre her başvuru için bir raportör atar. Raportör toplantıda, Etik Kurul'a söz konusu başvuru ile ilgili bilgi verir. Toplantı yeter sayısının üçte ikisinin kararına göre araştırmaya onay verilir.
Gerekli olduğu durumlarda Etik Kurul, karar alarak araştırma konusuyla ilgili uzman görüşü alabilir.

Kurul üyesi, araştırmasının görüşülmesi ve oylanması sırasında söz konusu üye toplantıya katılır, ancak oy kullanamaz ve değerlendirmeye katılamaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurula Başvuru ve Değerlendirme
Madde 8. Etik Kurul'a başvuru, eğitim alanıyla ilgili bir deney, inceleme ve alan çalışmasının etik açıdan değerlendirilebilmesi için, araştırmanın bilimsel, idari ve etik sorumluluğunu üstlenmiş olan sorumlu araştırmacı tarafından yapılır.
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Web sayfasında yer alan, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Formu doldurularak ve başvuruda istenen belgeler tamamlanarak, Etik Kurul Sekretaryasına sunulur.
Sorumlu araştırmacı, veri toplama aşamasına gelmeden önce, Etik Kurul’un onayı almak zorundadır. Kurul, değişiklik yapılmasını talep ederse, istenilen değişiklikleri sorumlu araştırmacıya yazılı veya elektronik ortamda bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 9. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yasaklar ve Yaptırım
Madde 10. Olumsuz görüş verilen veya Etik Kurul'un onayı ya da ilgili kurum izni alınmadan yapılan araştırmaların yasal ve idari sorumluluğu, araştırmayı yapan sorumlu araştırmacıya aittir.
Yürürlük

Madde 11. Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12. Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 5.10.2022 18:07
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu © 2016
Etik Kurul Yönergesi/Eğitim Araştırmaları Etik Kurulu/Adnan Menderes Üniversitesi